Обща информация

 

На 01.05.2012 г. Сдружение „Българо - Румънски трансграничен институт по медиация” в партньорство с Община Русе  и Асоциация „Кетанес 2006”, Гюргево, започнаха работа по проект „ФромРома”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.01-0003-C0001, подписан на 29.02.2012 г. с Договарящият орган - Министерство на труда и социалната политиканаРепублика България.Проектът се изпълнява посхема „Без граници- компонент1”,  приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, ОП Развитие на човешките ресурси.

 

Продължителност на проекта:12 месеца (01.05.2012 г. – 30.04.2013 г.)

 

Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на социално включване и интеграция на ромите в обществото чрез изграждане на партньорство между регионални и местни институции в Русе и Гюргево, проучване и внедряване на добри практики.

 

Специфични цели

 

1. Изграждане на платформа – създаване на условия, разработване на инструментариум, за да могат организациите да споделят опит, идеи, програми, проекти в областта на интеграцията на ромите, превенция и борба с дискриминацията.

2. Повишаване чувствителността на администрацията към проблемите на ромите чрез предоставяне на качествено нов инструментариум  за решаване на тези проблеми.

 

Описание на проблема: Ниската образователна степен и квалификация са основен фактор за социално изключване при ромите. Те са етническата група с най-висок процент безработни и бедност. Липсата на трудови навици и професионални умения ги оформя като рискова група при  интеграция, което има сериозно негативно социално и икономическо значение. Натрупаната с десетилетия предубеденост на голяма част от обществото е важен фактор за дискриминацията на ромите и предпоставя социалното им изключване. Друг значим фактор е липсата на действени и ползотворни политики за преодоляване на дискриминацията на етноса като цяло и интеграцията му.

Чрез реализирането на дейностите по проект „ФромРома” се предоставя възможност на организации и регионални институции да черпят от опита на Република Румъния чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване и изпълнение на проекта, от който може да се очаква добавена стойност.

 

При изпълнението на проект „ФромРома” се прилагат следните модели на интервенция:

 

·         Сътрудничество между проекти в различни страни-членки на ЕС – България и Румъния;

·         Сътрудничество между мрежи и партньорства с фокус върху специфичен въпрос или проблем – интеграция на ромите в обществото на местно ниво.

 

Хоризонтални принципи:

 

Проект „ФромРома” се реализира при спазването на следните хоризонтални принципи:

·         Равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

·         Иновации и прилагане на политики;

·         Партньорство - включване и овластяване на всички заинтересовани страни;

·         Устойчиво развитие;

·         Добро управление на програми и проекти

 

Основни дейности по проекта:

 

-  Изграждане капацитет и обучение на екипа на  проекта „ФромРома”;

- Наблюдение, проучване на политиките и изследване на опита за интеграцията на ромите в Република Румъния;

- Обмяна на информация за добри практики, опит и  изследване на показателите за напредък в преодоляването на дискриминацията и интеграцията на ромите в Република Румъния;

- Внасяне, адаптиране и популяризиране на  добри практики и политики за социално включване на ромите в Република България / в частност-община Русе/;

- Обмяна на опит на място и изследване на показателите за  напредъка на социалното включване на ромите в Република България / в частност-община Русе/.

 

Сума за реализиране на проекта: 186099,35 лв.

Дата 05.08.2021|


НачалоЗа проектаПартньориКонтактиГалерияФорумБиблиотека